תכנית לימודים

תלמידי תכנית רביבים לומדים במסגרת ארבע שנות התכנית לשלושה תארים:

1. תואר הבוגר נלמד במשך שלוש השנים הראשונות ברביבים (שנים א'-ג'):

תואר בוגר בשני חוגים ראשיים: התכנית ללימודי יהדות והחוג למקרא.

א.     במסגרת התכנית ללימודי יהדות, יילמדו בשנה א' קורסי מבוא כלליים בחוגים: היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, מחשבת ישראל, ספרות עברית, לשון עברית ותלמוד. בשנים ב'-ג' כל תלמיד יבחר להתמקד בקורסים באחד החוגים הנ"ל.

ב.     בחוג למקרא ילמדו קורסי מבוא לצד קורסי בחירה בחוג. 

2. תואר מוסמך נלמד במשך השנתיים האחרונות בתכנית (שנים ג'-ד'):

בסוף שנת הלימודים השנייה בתכנית, כל תלמיד יבחר את החוג בו ילמד לתואר מוסמך, מבין החוגים הבאים: מקרא, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, מחשבת ישראל, ספרות עברית, לשון עברית, תלמוד והמגמה לחינוך יהודי בבית הספר לחינוך (בהתאם לתכנית לימודי הבוגר של התלמיד). בשנה ג', במקביל לסיום הקורסים לתואר בוגר, יילמדו גם מספר קורסים לתואר מוסמך שיבחרו בתיאום עם יועץ המוסמך בחוג שנבחר מבין החוגים לעיל. לימודי המוסמך יושלמו בשנה ד'. 

3. לימודים לתעודת הוראה (שנים א'-ד'):

הלימודים לתעודת הוראה נמשכים על פני ארבע שנות הלימודים בתכנית רביבים. לימודים אלו כוללים קורסים ייחודיים לתלמידי רביבים לצד קורסי מבוא ובחירה במחלקה ללימודי הוראה בבית הספר לחינוך. התנסות מונחית בהוראה, בליווי הצוות הפדגוגי של תכנית רביבים, מהווה מוקד להכשרה הייחודית של תלמידי התכנית. בשנה א', התכנית מכינה את תלמידיה להוראה התנסותית, ובשנים ב'–ד' מתקיימת הוראה התנסותית בליווי מנחי התכנית במגוון בתי ספר בירושלים.   

למידע נוסף אנא עיינו בשנתון האוניברסיטה העברית כאן.

תכנית שנה א'

לימודי תעודת הוראה:

 • קורסי מבוא לתעודת הוראה

התכנית ללימודי יהדות:

 • קריאת מקורות בתרבות ישראל
 • קורסי מבוא בחוגים הבאים: 
  • היסטוריה של עם ישראל
  • מחשבת ישראל
  • ספרות עברית

החוג למקרא:

 • קורסי שנה א' במקרא
 • בחינת בקיאות א'/ב'
 • סיור לימודי
 • הדרכה ביבליוגרפית 
 • מבוא ללשון עברית
 • מבוא לתלמוד

לימוד בצוותא

סילבוס דמותו של המורה הטוב – לימוד בצוותא תשע"ט

 

תכנית שנה ב'

לימודי תעודת הוראה:

 • הכשרה להוראת תרבות ישראל: סדנא פדגוגית, הוראה התנסותית וסדנא רפלקטיבית
 • קורסי ליבה בהוראת מקרא וכתיבת עבודה סמנריונית
 • קורסי יסוד בתעודת הוראה

התכנית ללימודי יהדות:

 לימודי הדגש באחד מהחוגים הבאים:

החוג למקרא:

 • קורסי שנה ב' בחוג למקרא
 • סמינרים
 • מונוגרפיות
 • בחינת בקיאות א'/ב'

 

 

תכנית שנה ג'

לימודי תעודת הוראה:

 • הכשרה להוראת תנ"ך: סדנא פדגוגית, הוראה התנסותית וסדנא רפלקטיבית
 • קורסי בחירה 

התכנית ללימודי יהדות:

יתרת החובות לתואר בוגר לפי החוג שנבחר בשנה ב' במסגרת לימודי יהדות 

החוג למקרא:

יתרת החובות לתואר בוגר במקרא

קורסים מאוחסנים למוסמך:

קורסי חובה ובחירה למוסמך באחד מהחוגים הבאים:

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו 

מחשבת ישראל

מקרא

לשון עברית

ספרות עברית

תלמוד

מגמה לחינוך יהודי

 

תכנית שנה ד'

לימודי תעודת הוראה:

 • הכשרה להוראת לימודי יהדות: סדנא פדגוגית והוראה התנסותית
 • יתרת החובות לתעודת הוראה

תואר מוסמך:

יתרת החובות לתואר מוסמך